La sardana, folkclore català d’arrels hel•lèniques

.

(Traducción al castellano, al final)

La sardana, folkclore català d’arrels hel•lèniques

Un altre mite, i dels grossos.

Recordo de petit les ballades de sardanes a la Plaça Catalunya, de Barcelona, organitzades per El Corte Inglés, on anàvem tots a aprendre i a defensar –orgullosos- les nostres antigues tradicions. La sardana, el ball nacional de Catalunya, dansa d’arrels hel·lèniques i vinculada a l’antic folklore català.

Doncs això és un mite. La sardana ni té orígens grecs (sinó que fou inventada pel catalanisme de dretes a finals del s.XIX), ni pot ser considerat folklore, ni és cap tradició catalana.

Els joves musicòlegs catalans insisteixen en desmitificar la sardana i el seu creador, Pep Ventura, trencant definitivament amb aquell discurs tradicional, tergiversat i mitificat.

Així, per exemple, la jove Anna Costal (Figueres, 1981), musicòloga i tenora de la cobla Vila d’Olesa, treballa en una tesi doctoral que intenta treure la fullarasca del mite i retrobar, per exemple, les sardanes “proscrites” de Pep Ventura.

El rerefons del mite:

“Durant anys hem conegut al Pep Ventura que la literatura catalanista amaga darrere una imatge volgudament tergiversada. Les finalitats polítiques –que al tombant de segle XX cerquen la creació i institucionalització de nous mites i noves tradicions per a una Catalunya moderna i sobirana- justifiquen la invenció d’una sardana ‘tradicional’”. (Costal)

Així es crea un mite:

“El catalanisme converteix la sardana en el ball nacional de Catalunya i al músic Pep Ventura en un mite, tot reinventant la seva biografia i proscrivint algunes sardanes inspirades en ‘zarzuelas’ i òperes de moda, proscrites només perquè no encaixaven en el discurs més purista del catalanisme”. (Josep Playà Maset).

Així, la idealització de Pep Ventura s’inicia amb la “Historia del Ampurdán” (1883), de Pella i Forgas, i continua amb Verdaguer i el seu poema “L’Empordà” (1884) –com una roda de roses i clavells girant sota el sol-, i també en els elogis de Joan Maragall a la sardana

A partir d’aleshores, les biografies sobre el músic sempre s’han basat en la “imatge romàntica d’un pagès autodidacta, d’infància paupèrrima que, per intercessió de la musa popular, es dedicà a recollir cançons tradicionals catalanes i a inserir-les –salvant-les així de l’oblit- a la sardana, una dansa prehistòrica que arribà a l’Empordà a través de grecs i fenicis”.

Igualment, es tergiversa la música de Pep Ventura trencant qualsevol lligam amb les músiques contemporànies i vinculant-la a l’antic folklore català. Pous i Pagès escriu: “Desde el principio, el músico ampurdanés pagó también tributo a la chabacanería de la época, poniendo en ritmo de sardana los motivos de los operistas italianos más a la moda, pero ¿cómo podía liberarse, pobre músico aislado en un rincón del mundo, de rendir homenaje a lo que era tenido por indiscutiblemente superior, en opinión de las personas letradas?”

Veiem, per tant, com historiadors, poetes, literats, homes de cultura, es posen al servei del poder polític nacionalista de l’època, per tal de crear i inventar senyals identitàries per a una Catalunya que es vol modelar a la seva ideologia preestablerta.

Així es desfà un mite: procés de desmitificació:

L’exposició “Pep Ventura abans del mite: quan la sardana era un ball de moda” (2009), de l’Anna Costal, trenca amb aquest discurs tradicional. Recupera la música de Ventura sense aures mítiques ni llegendàries: partitures musicals com la “Sardana de la Sonàbula” que recull fragments d’una òpera de Bellini estrenada a Fiegueres l’any 1866, i també d’altres inspirades en zarzuelas, com ara “La cançó del 6 d’octubre”.

Es presenta a Pep Ventura en el context de la seva època i, arran la seva biografia, superant la idealització a la que havia estat sotmès.

No-Folklore fossilitzat:

Stanley Brandes considera que la sardana no pot entrar en la classificació de folklore, ja què els balls folkòrics “s’aprenen i es transmeten de mode informal, no a través de classes organitzades, no gratuïtes, patrocinades, com succeeix amb la sardana. Tanmateix, les danses folklòriques experimenten una evolució indubtable, tot i que imperceptible… En canvi, la sardana ha quedat fossilitzada des de fa un segle en diverses variants d’una seqüència invariable, idealment perfecta de moviments. Certament, aquest tipus d’estandarització no és pas característic de cap tipus de folklore, ni tan sols del ball”.

La sardana com a “tradició inventada”:

Brandes cataloga la sardana com a “tradició inventada”, concepte definit per Hobsbawm i Ranger (1986) com a “conjunt de pràctiques, normalment regides per una regla oberta o tàcitament acceptada i de tipus ritual o simbòlic… que implica automàticament la continuïtat amb el passat”.

Doncs bé, Brandes considera que, efectivament, la sardana durant un segle va elevar-se a un rang simbòlic particular, representant una herència comuna amb “un passat mític malament definit”.

I és que per Brandes tampoc es pot donar a la sardana origen hel·lènic: “aquests intents de reconstrucció històrica són fútils. El ball en rotllana és tant difós, i la forma circular tant universal, que seria sorprenent que no s’haguèssin inventat balls en rotllana independentment de molts llocs i èpoques. Actualment, no disposem de proves documentals ininterrompudes que permetin remuntar la sardana amb la Grècia antiga. Per tant, aquestes especulacions haurien de cessar”.

Conclusions:

La sardana és un invent de mitjans segle XIX. El nacionalisme de dretes del s. XIX cerca la creació i institucionalització de nous mites i noves tradicions per a una Catalunya moderna i sobirana.

Es justifica així la invenció d’una sardana “tradicional”: un ball i una música de moda en aquell moment, amb lligams amb la zarzuela i l’opereta italiana, es sotmet a un procés de mitificació per raons polítiques i ideològiques, tot inventant-se arrels antigues i tradicionals. Esdevé, així, en dansa nacional de Catalunya.

Paral•lelament, es va anar bastint i forjant el mite de Pep Ventura: idealització històrica, literària i musical, tergiversant-se volgudament la seva imatge, fins arribar a proscriure bona part de la seva obra musical per “poc catalanista”

Aquest procés és que alguns autors anomenen “tradició inventada”: la necessitat de tradicions que té la societat es el que provoca la seva invenció en les èpoques de ràpides mutacions socio-econòmiques o polítiques, com fou la Revolució Industrial i la Renaixença a finals del s. XIX. I es en aquest context –sense mites ni llegendes- on em de trobar l’origen i el sentit de la sardana.

Un altre mite!

Podeu consultar aquí:

http://www.redacciodigital.com/redactors/redaccio01/08_09/sardana/html/el_mite.html

http://www.museuemporda.org/pdf/2009-07/pepventura.pdf

http://ferransala.com/?p=5132

http://www.arrakis.es/~enricang/literaria/ball/sardana.htm

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=513

———-

P.S.: Paradoxalment, la sardana té tanta antigüitat a Catalunya com les sevillanes.

“A l’hora d’estudiar la sardana i la seva història, cal tenir en compte que porta el mateix temps a Catalunya que les sevillanes. Pot estranyar de bones a primeres, perquè la sevillana sempre s’ha acabat associant al folklore andalús. Però el cas és que de la mateixa manera que el flamenc, són músiques i balls amb llarga trajectòria al principat” (redacciodigital.com)

__________________________________________________________________

Traducción al castellano (traducido por Javi Hispánico):

La sardana, folclore catalán de raíces helénicas

Otro mito, y de los grandes.

Recuerdo de pequeño los bailes de sardanas en Plaza Cataluña, de Barcelona, organizadas por El Corte Inglés, donde íbamos todos a aprender y en defender –orgullosos- nuestras antiguas tradiciones. La sardana, el baile “nacional” de Cataluña, danza de raíces helénicas y vinculada al antiguo folclore catalán.

Pues eso es un mito. La sardana ni tiene orígenes griegos (sino que fue inventada por el catalanismo de derechas a finales del s.XIX), ni puede ser considerado folclore, ni es ninguna tradición catalana.

Los jóvenes musicólogos catalanes insisten al desmitificar la sardana y a su creador, José (Pep) Ventura, rompiendo definitivamente con aquel discurso tradicional, tergiversado y mitificado.

Así, por ejemplo, la joven Anna Costal (Figueres, 1981), musicóloga y tenora de la cobla Vila de Olesa, trabaja en una tesis doctoral que intenta sacar la follaje del mito y reencontrar, por ejemplo, las sardanas “proscritas” de Pep Ventura.

El trasfondo del mito:

“Durante años hemos conocido al Pep Ventura que la literatura catalanista esconde detrás de una imagen conscientemente tergiversada. Las finalidades políticas –que al caer el siglo XX buscan la creación e institucionalización de nuevos mitos y nuevas tradiciones para una Cataluña moderna y soberana- justifican la invención de una sardana “tradicional”. (Costal)

Así se crea un mito:

“El catalanismo convierte la sardana en el baile “nacional” de Cataluña y al músico Pep Ventura en un mito, reinventando su biografía y proscribiendo algunas sardanas inspiradas en zarzuelas y óperas de moda, proscritas sólo porque no encajaban en el discurso más purista del catalanismo”. (Josep Playà Maset).

Así, la idealización de Pep Ventura se inicia con la “Historia del Ampurdán” (1883), de Pella y Forgas, y continúa con Verdaguer y su poema “El Empordà” (1884) –como una rueda de rosas y claveles girando bajo el sol-, y también en los elogios de Joan Maragall a la sardana.

A partir de entonces, las biografías sobre el músico siempre se han basado en la “imagen romántica de un campesino autodidacta, de infancia paupérrima que, por intercesión de la musa popular, se dedicó a recoger canciones tradicionales catalanas y a insertarlas –salvándolas así del olvido- a la sardana, una danza prehistórica que llegó al Ampurdán a través de griegos y fenicios”.

Igualmente, se tergiversa la música de Pep Ventura rompiendo cualquier vínculo con las músicas contemporáneas y vinculándola al antiguo folclore catalán. Pous i Pagès escribe: “Desde el principio, el músico ampurdanés pagó también tributo a la chabacanería de la época, poniendo en ritmo de sardana los motivos de los operistas italianos más a la moda, pero ¿cómo podía liberarse, pobre músico aislado en un rincón del mundo, de rendir homenaje a lo que era tenido por indiscutiblemente superior, en opinión de las personas letradas?”

Vemos, por lo tanto, como historiadores, poetas, literatos, hombres de cultura, se ponen al servicio del poder político nacionalista de la época, para crear e inventar señales identitarias para una Cataluña que se quiere modelar a su ideología preestablecida.

Así se deshace un mito, proceso de desmitificación:

La exposición “Pep Ventura antes del mito: cuando la sardana era un baile de moda” (2009), de Anna Costal, rompe con este discurso tradicional. Recupera la música de Ventura sin áureas míticas ni legendarias: partituras musicales como la “Sardana de la Sonàbula” que recoge fragmentos de una ópera de Bellini estrenada en Figueres el año 1866, y también de otras inspiradas en zarzuelas, como por ejemplo “La cançó del 6 d´octubre”.

Se presenta a Pep Ventura en el contexto de su época y, a ras de su biografía, superando la idealización a la que había sido sometido.

No-Folclore fosilizado:

Stanley Brandes considera que la sardana no puede entrar en la clasificación de folclore, ya qué los bailes folclóricos “se aprenden y se transmiten de modo informal, no a través de clases organizadas, no gratuitas, patrocinadas, como sucede con la sardana. Así mismo, las danzas folclóricas experimentan una evolución indudable, a pesar de ser imperceptible… En cambio, la sardana ha quedado fosilizada desde hace un siglo en diversas variantes de una secuencia invariable, idealmente perfecta de movimientos. Ciertamente, este tipos de estandarización no es característico de ningún tipos de folclore, ni tan solo del baile”.

La sardana como “tradición inventada”:

[Brandes] cataloga la sardana como “tradición inventada”, concepto definido por Hobsbawm y Ranger (1986) como “conjunto de prácticas, normalmente regidas por una regla abierta o tácitamente aceptada y de tipos ritual o simbólico… que implica automáticamente la continuidad con el pasado”.

Pues bien, Brandes considera que, efectivamente, la sardana durante un siglo se elevó a un rango simbólico particular, representando una herencia comuna con “un pasado mítico mal definido”.

Y es que para Brandes tampoco se puede dar a la sardana origen helénico: “estos intentos de reconstrucción histórica son fútiles. El baile en corro es tan difundido, y la forma circular tan universal, que sería sorprendente que no se hubiesen inventado bailes en corro independientemente de muchos lugares y épocas. Actualmente, no disponemos de pruebas documentales ininterrumpidas que permitan remontar la sardana con la Grecia antigua. Por lo tanto, estas especulaciones tendrían que cesar”.

Conclusiones:

La sardana es un invento de mediados de siglo XIX. El nacionalismo de derechas del s.XIX busca la creación e institucionalización de nuevos mitos y nuevas tradiciones para una Cataluña moderna y soberana.

Se justifica así la invención de una sardana “tradicional”: un baile y una música de moda en aquel momento, con vínculos con la zarzuela y la opereta italiana, se somete a un proceso de mitificación por razones políticas e ideológicas, todo inventándose raíces antiguas y tradicionales. Deviene, así, en danza “nacional” de Cataluña.

Paralelamente, se fue construyendo y forjando el mito de Pep Ventura: idealización histórica, literaria y musical, tergiversándose conscientemente su imagen, hasta llegar a proscribir buena parte de su obra musical por “poco catalanista”.

Este proceso es el que algunos autores llaman “tradición inventada”: la necesidad de tradiciones que tiene la sociedad es lo que provoca su invención en las épocas de rápidas mutaciones socio-económicas o políticas, como fue la Revolución Industrial y la “Renaixença” a finales del s.XIX. Y es en este contexto –sin mitos ni leyendas- donde hemos de encontrar el origen y el sentido de la sardana.

¡Otro mito!

Podéis consultar aquí:

http://www.redacciodigital.com/redactors/redaccio01/08_09/sardana/html/el_mite.html

http://www.museuemporda.org/pdf/2009-07/pepventura.pdf

http://ferransala.com/?p=5132

http://www.arrakis.es/~enricang/literaria/ball/sardana.htm

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=513

P.S.: Paradójicamente la sardana tiene tanta antigüedad en Cataluña como las sevillanas.
“En el momento de estudiar la sardana y su historia, es preciso tener en cuenta que lleva el mismo tiempo en Cataluña que las sevillanas. Puede extrañar de buenas a primeras, porque la sevillana siempre se ha acabado asociando al folclore andaluz. Pero el caso es que al igual que el flamenco, son músicas y bailes con larga trayectoria en el Principado” (redacciodigital.com)

Aquesta entrada s'ha publicat en Història, Simulació social (matrix), Uncategorized i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

6 respostes a La sardana, folkclore català d’arrels hel•lèniques

 1. joeyllagrima ha dit:

  La sardana sols pertany a una part de catalunya, molt mes nostrda es la Jota, però clar la Jota es una tradiciò que comparteixen totes les comunitats d’Espanya ( no les Sevillanes ni el flamenc), amb les seves variants en cada zona. I es per aixo que molesta a uns nacionalistes i als altres, perque ens uneix, però al mateix moment ens diferencia.

 2. M. Miguélez ha dit:

  Madre de Dios, qué agallas hay que tener para ser tan claros. Así amo todavía más a ciertos ciudadanos de Catalunya.

 3. Alex ha dit:

  ole tu, ole tu!

 4. smaara ha dit:

  Reblogged this on Arenas de ideas.

 5. Jesús Dopico ha dit:

  Anem a aclarir una cosa: Hi ha dos maneres de ballar la sardana; una d’elles, la més genuïna, és el que es coneix popularment com sardana de plaça, en què els balladors ballen d’una manera molt més animada i més basta; en definitiva amb un aire més festiu i de “borratxera”. L’altra manera de ballar és l’anomenada de concurs, que fou inventada per Pep Ventura. Això, no obstant, no vol dir pas que la sardana fos inventada al segle XIX.
  Abans de que Pep Ventura creés aquest tipus de sardana (sardana llarga), es ballava a Catalunya el que es coneix com a sardana curta, tocada per un tipus de cobla (Sac de gemecs, tarota, flabiol i tamborí) molt diferent al d’avui dia ( dues tenores, dos tibles, dues trompetes, dos fiscorns, un trombó, el contrabaix, el flabiol i el tamborí), els origens de la qual ens són desconeguts.

  PS.: S’ha de vigilar d’on agafem informació, ja que a internet hi ha moltes coses veres, però també hi ha moltes altres de falses. Salutacions. Visca la sardana !

 6. Viafora ha dit:

  “…he acordado prohibir que se toque y cante la mencionada sardana en la vía pública, salas de espectáculos y sociedades y en las romerías o reuniones campestres, previniendo a los infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo rigor”. (Circular del Gobernador Civil de Barcelona general Losada. 1924)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s